HelsingeVattens logotyp

Ovanåker

Reningsverk Edsbyn

Vattenförsörjning

En vattentäkt är ett mark- eller sjöområde där vatten tas för att producera dricksvatten.

I anslutning till vattentäkten finns i regel ett vattenverk där vattnets kvalitet kontrolleras och säkerställs innan det levereras ut på det system av ledningar och reservoarer som försörjer våra kunder med vatten.

I Ovanåkers kommun finns sju kommunala vattentäkter. Vattnet tas i huvudsak från isälvsavlagringar betående av grus och sand. Vid en av de större vattentäkterna förstärks den naturliga grundvattenbildningen genom konstgjord infiltration där vatten ifrån älven Voxnan pumpas upp på åsen och sedan får sjunka ner och bilda grundvatten.

I Ovanåkers kommun finns sju vattenverk. Edsbyn, Knåda, Roteberg och Viksjöfors får sitt vatten från vattenverket i G. Homna. Alfta och Runemo förses med vatten ifrån vattenverket i Runemo. Vidare finns vattenverk i Voxnabruk, Svabensverk, Lobonäs, Öjung och Ryggesbo. Levererat dricksvatten håller mycket god kvalitet.

Information om vattnets hårdhet finns här.

Avloppshantering

Använt dricksvatten blir spillvatten. Det leds via ett system av ledningar och pumpstationer till ett reningsverk för rening. Efter reningen återförs vattnet till vattnets kretslopp ur vilket vi lånat det.

I Ovanåkers kommun finns tio kommunala avloppsreningsverk. Avloppet från Edsbyn, Roteberg och Knåda renas  i Edsbyns avloppsreningsverk. Avloppet från Alfta och Runemo renas i Alftas avloppsreningsverk. Vidare finns avloppsreningsverk i Viksjöfors, Voxnabruk, Svabensverk, Öjung, Lobonäs, Ryggesbo, Långhed och G. Homna.

För de större avloppsreningsverken lämnas varje år en miljörapport där reningsresultat med mera från det gångna året redovisas.

Länk till miljörapport

Dagvatten
Dagvatten avleds i ett separat ledningsnät, som inte går till avloppsreningsverket. Dagvatten är regn- och smältvatten från tak och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från fastigheterna.

Ledningsnät

En viktig förutsättning för att leveranserna av dricksvatten och avledandet av spillvatten ska fungera utan störningar är att ledningsnätet hålls i ett gott skick. Därför arbetar vår personal kontinuerligt med att underhålla och förnya lerdningsnätet.

Vatten- och avloppsledningsnät Ovanåkers kommun
VA-ledningarMil
Vattenhuvudledning:18,6
Vatten servisledning:7,9
Summa:26,5
  
Spillvattenhuvudledning14,7
Spillvatten servisledning5,8
Summa20,5
  
Dagvattenhuvudledning5,8
Dagvatten servisledning1,7
Summa7,5
  
Totalt VA-ledningar54,5 mil
Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se